Pedagog szkolny 

mgr Joanna Ważna

Godziny pracy:

                          Poniedziałek     8.00 - 13.00
Wtorek     11.15 - 12.45 // 15:20 - 15:50
Środa     7.40 - 13.40
Czwartek     11.15 - 13.40  // 15.20 - 15.55
Piątek     8.00 - 12.00

                                             

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

       

Logopeda szkolny 

mgr Sylwia Feige

Godziny pracy:

          Czwartek     11:30 - 14:30
Piątek     11.30 - 13:30

 

Do zadań logopedy zatrudnionego w szkole w szczególności należy:

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 2. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy
  uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy
  z rodzicami uczniów;
 4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

O szkole

Szkoła posiada Certyfikat 2.0 i otrzymała tytuł Szkoły z klasą 2.0 za rok szkolny 2014/2015

Szkoła posiada Certyfikat „Nauczyciele z klasą"  nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007

Partnerzy

Szukaj